Definicje

Strona internetowa – strona internetowa www.homeandlife.pl

Właściciel – podmiot będący aktualnie dzierżawcą domeny www.homeandlife.pl

Administrator – podmiot administrujący udostępnionymi usługami na stronie internetowej

Klient – oznacza osobę prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, lub zawodową, na rzecz której zgodnie z Regulaminem strony internetowej i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, w tym usługa Prowadzenia Konta Klienta, za pośrednictwem Strony internetowej.

Abonament – ustalony indywidualnie okres realizowania przez Administratora usług związanych z promocją w ramach marki.

1 [Właściciel / Administrator]

 1. Właścicielem i Administratorem (dalej zwanym Administratorem) strony internetowej (zwanej dalej „Stroną”) jest Apptechnica Sebastian Dąbrowski; NIP 582157575 Myśliwska 33C/65; 80-283 Gdańsk (zwana dalej „Administratorem”).
  Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na tę stronę i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej informacji prawnej.
 2. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, proszony jest o jej opuszczenie.
 3. Regulamin jest wiążący dla odwiedzającego Stronę bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

§2 [Prawa własności intelektualnej]

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich  tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków oraz innych materiałów umieszczonych na stronie stanowią własność obecnego Administratora lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez ich właściciela.
 2. Bez uprzedniej zgody Administratora, użytkownik nie może:
  a. wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartej w jej treści w celach komercyjnych;
  b. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej treści innych opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich). 

§3 [Usługi]

 1. W ramach współpracy Klientowi oferowana jest usługa Abonamentu na okres ustalany indywidualnie w emailu.
 2. W ramach Abonamentu Administrator zobowiązuje się do wykonania usług zawartych w załączniku do oferty, który jest integralną częścią oferty wysyłanej e-mailowo do Klienta. W przypadku braku zgłoszonych poprawek w ciągu 7 dni od ich przesłania do klienta, na e-maile z przesłanymi projektami – Administrator uznaje projekty za zaakceptowane.
 3. Specyfikacja usług udostępniana jest na życzenie Klienta przez Administratora.
 4. Klient, akceptując warunki drogą e-mailową, zgadza się na postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji, ceny, formy i terminy płatności  znajdują się w ofercie indywidualnej wysyłanej do Klienta droga e-mailową.

§4 [Płatności]

 1. Administrator wystawia fakturę w dniu akceptacji usługi.
 2. Kolejne faktury w ramach abonamentu są wystawiane z terminem 7 dni.

§5 [Rezygnacja z usług]

 1. Klient może zrezygnować z usług wysyłają e-mail z informacją o rezygnacji na adres rezygnacja@homeandlife.pl
 2. Rezygnacja jest skuteczna po okresie 30 dni od jej wysłania przez Klienta ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym przypada 30 dzień rezygnacji.
 3. Jeżeli w okresie rezygnacji ma zostać wystawiona faktura – zostanie ona wystawiona i wymagana w pełnej kwocie.

§6 [Reklamacje i odpowiedzialność]

 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony powinny być:
  – pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji użytkownika oraz uzasadnienie reklamacji;
  – przesłane listem poleconym na adres Administratora lub przesłane na adres e-mail: reklamacje@homeandlife.pl  
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach przewidzianych w Rozdziale 3 ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających Stronę.
 5. Wszelkie umieszczone na Stronie materiały i informacje nie są objęte gwarancją Administratora co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 6. Administrator jest uprawniony do prezentacji Klienta i innych usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Administratora lub prowadzenia działań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu strony, lub przepisami prawa, w tym działalności polegającej na  przekazywaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, treści wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie uznawanych za obraźliwe treści mogących naruszać prawa osób trzecich
 7. Administrator może usunąć treści prezentujące Klienta, jeżeli Klient nie wywiązuje się z płatności w terminach ustalonych e-mailu potwierdzającym współpracę

§7 [Ustalenia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.
 4. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa Polskiego.

§8 [Kontakt]

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kierowanie korespondencji:

 •  w formie elektronicznie na adres e-mail: homeandlife@homeandlife.pl

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 21.12.2023 r